Stowarzyszenie absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

Dnia 31 marca 1998 r. postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Krakowie zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Skarbińskiego 5 (w budynku szkoły). Postanowieniem Sądu Rejonowego w Krakowie Wydziału XI Gospodarczego z dnia 28.XI.2001 r. Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych pod numerem 0000066094. Statutowym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji środowiska absolwentów i przyjaciół VII LO. Stowarzyszenie wspiera szkołę w jej działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i kulturalnej. Dąży do zapewnienia młodzieży uczącej się w VII Liceum jak najkorzystniejszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności, a także możliwości realizacji jej potrzeb kulturalnych, naukowych, sportowych a nadto promuje uczniów szczególnie uzdolnionych. Stowarzyszenie kultywuje tradycje Liceum i propaguje je wśród swoich członków. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy absolwent szkoły, osoba fizycznie, która jest lub była zatrudniona w szkole, osoba fizycznie w sposób szczególny związana z Liceum, a także osoba zaangażowana w działalność na rzecz Liceum. Osoba fizyczna, o której mowa powyżej staje się członkiem Stowarzyszenia przez złożenie deklaracji i zapłacenie składki. Władze Stowarzyszenia: Walne Zgromadzenie i wybrany przez niego Zarząd (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członek zarządu).

Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 19 października 2001 r 

Aktualnie Zarząd Stowarzyszenia jest stanowią:

Prezes: Pan Zbigniew Feliksiewicz

Wiceprezes: Pan Krzysztof Janusz

Sekretarz: Pani Ewa Guzowska

Skarbnik: Pani Urszula Faron

Członek zarządu: Pani Barbara Tlałka 

Komisję rewizyjną reprezentuje : Pani Iwona Hędrzak

Trybunał Koleżeński: Pani Barbara Tlałka

Adres e-mail: sto7@vii-lo.krakow.pl 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Absolwentów i Przyjaciół naszej szkoły do zapisania się do Stowarzyszenia

absolwenci