Menu Zamknij

Regulamin Samorządu Uczniowskiego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
VII Liceum Ogólnokształcącego
im.
Zofii Nałkowskiej w Krakowie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Samorząd Uczniowski VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe, Statutu Liceum oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie.

§ 3

Samorząd Uczniowski, za pośrednictwem swoich organów, może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Liceum;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.

§ 4

Samorząd Uczniowski, reprezentowany przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego działającego w porozumieniu z Zarządem Samorządu Uczniowskiego:

1) przedstawia wnioski o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów;
2) opiniuje wniosek Dyrektora Liceum w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;
3) opiniuje ustalone przez Dyrektora Liceum dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz długości przerw międzylekcyjnych.

§ 5

1. Decyzje organów Samorządu Uczniowskiego podejmowane są w drodze jawnego głosowania, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ich członków.

2. Decyzje organów Samorządu Uczniowskiego mogą zostać uchylone przez Dyrektora Liceum, gdy są sprzeczne z prawem lub Statutem Liceum.

Rozdział 2

Cele i zadania Samorządu Uczniowskiego

§ 6

1. Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest:

1) promowanie wśród uczniów samorządności, zwiększanie aktywności uczniów, podejmowanie wspólnych decyzji dotyczących spraw szkolnych, promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem;
2) motywowanie uczniów do działalności kulturalnej, naukowej, sportowej;
3) reprezentowanie uczniów przed Dyrektorem Liceum, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz innymi organami.

2. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Liceum może podejmować działania z zakresu wolontariatu:

1) może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontaryjnych w szkole;
2) szczegółowe zasady działania wolontariatu, w tym sposób organizacji i realizacji działań, określa Regulamin wolontariatu, stanowiący odrębny dokument.

Rozdział 3

Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 7

Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) Rada Samorządu Uczniowskiego;
2) Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

§ 8

1. Rada Samorządu Uczniowskiego reprezentuje wszystkich uczniów Liceum.

2. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą przewodniczący Samorządów Klasowych wszystkich oddziałów.

3. Kadencja Rady Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.

4. Radą Samorządu Uczniowskiego kieruje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

5. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się:

1) nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym; a ponadto mogą być zwołane:
2) na wniosek co najmniej połowy członków Rady;
3) w razie bieżących potrzeb.

6. Zebrania Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

7. Każdy przewodniczący Samorządu Klasowego ma obowiązek uczestniczyć zebraniach Rady Samorządu Uczniowskiego.

8. W przypadku nieobecności przewodniczącego Samorządu Klasowego zastępuje go wiceprzewodniczący lub skarbnik.

9. Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należą:

1) współpraca z Zarządem Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekunem SU;
2) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu;
3) opiniowanie planu działań oraz inicjatyw Zarządu;
4) angażowanie społeczności uczniowskiej w działania na rzecz szkoły.

10. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego mają obowiązek stosować się do Regulaminu SU.

§ 9

1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest organem władzy wykonawczej Samorządu Uczniowskiego.

2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego stanowią:

1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
2) Wiceprzewodniczący;
3) Sekretarz;
4) Skarbnik;
5) przewodniczący poszczególnych sekcji.

3. Na czele Zarządu Samorządu Uczniowskiego stoi Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

4. Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego są powoływani i odwoływani przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może zdecydować o powołaniu w skład Zarządu dodatkowych osób, pragnących zaangażować się w działalność na rzecz szkoły.

6. Zarząd Samorządu Uczniowskiego nie powinien liczyć więcej niż 15 uczniów.

7. W ramach Zarządu działają określone sekcje – stałe lub doraźne.

8. Zarząd Samorządu Uczniowskiego pracuje w sposób ciągły i realizuje zadania określone w rocznym planie pracy, a także powierzone przez Przewodniczącego SU, Opiekuna Samorządu oraz Dyrektora Liceum.

9 Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

1) opracowuje roczny plan pracy;
2) opracowuje sprawozdanie z pracy w danym roku szkolnym;
3) informuje Opiekuna SU i Dyrektora Liceum o podejmowanych działaniach;
4) przedstawia Dyrektorowi i innym organom Liceum wnioski i opinie oraz inicjatywy dotyczące spraw szkoły.

10. Zebrania Zarządu zwołuje i prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

11. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu, a także w razie bieżących potrzeb oraz na wniosek:

1) co najmniej połowy członków Zarządu;
2) Opiekuna SU;
3) Dyrektora Liceum.

12. Członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego zobowiązani są:

1) aktywnie uczestniczyć w pracach Zarządu;
2) współpracować w realizacji zadań określonych w rocznym planie pracy;
3) troszczyć się o dobrą organizację pracy oraz przyjazną atmosferę;
4) włączać innych uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu;
5) stosować się do Regulaminu SU.

13. Za działalność Zarządu odpowiedzialny jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.

§ 10

1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez uczniów Liceum w wyborach równych, tajnych i powszechnych.

2. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

1) reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec Dyrektora Liceum, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz innych organów;
2) powołuje Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika oraz innych członków Zarządu SU;
3) organizuje współdziałanie z Radą Samorządu Uczniowskiego;
4) przewodniczy obradom oraz kieruje pracą Zarządu oraz Rady Samorządu Uczniowskiego;
5) przedstawia uczniom oraz Dyrektorowi Liceum roczne sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego;
6) reprezentuje Samorząd Uczniowski podczas uroczystości szkolnych i innych wydarzeń związanych z działalnością Liceum.

3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ma prawo uczestniczyć w zebraniach Rady Rodziców, a także w posiedzeniach Rady Pedagogicznej – na zaproszenie Dyrektora Liceum, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej – w celu zaprezentowania inicjatyw dotyczących szkoły oraz uczniów.

4. W przypadku nieobecności Przewodniczącego SU jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.

5. Kadencja Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok szkolny.

6. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków może zostać odwołany z pełnionej funkcji przez:

1) Zarząd Samorządu Uczniowskiego; lub
2) Radę Samorządu Uczniowskiego;

7. Po odwołaniu Przewodniczącego jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący SU.

Rozdział 4

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

§ 11

1. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadzane są we wrześniu lub październiku każdego roku szkolnego.

2. Termin wyborów ustala Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

3. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i tajne.

4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uczniom szkoły.

5. Kandydatami na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego nie mogą być uczniowie klas maturalnych.

6. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłaszają się osobiście do Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

7. Wybory wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

8. W przypadku równej liczby głosów przeprowadzana jest druga tura wyborów, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od terminu pierwszej tury.

9. W przypadku zgłoszenia się tylko jednego kandydata Komisja Wyborcza uznaje wynik głosowania za jednomyślny i kandydat zostaje Przewodniczącym SU.

10. Wynik wyborów ogłaszany jest w ciągu 3 dni roboczych na tablicy SU, telebimie oraz stronie internetowej Liceum.

11. Uroczyste przekazanie urzędu nowemu Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego następuje podczas ślubowania klas pierwszych.

§ 12

1. Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2. Komisja Wyborcza odpowiada za prawidłowy przebieg wyborów.

3. Nad przebiegiem prac Komisji czuwa Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

4. Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Wyborczą.

5. Do zadań Komisji Wyborczej należą:

1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;
2) przygotowanie wyborów;
3) przeprowadzenie wyborów;
4) obliczenie głosów;
5) sporządzenie protokołu wyborów;
6) podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości.

§ 13

1. Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego mogą zostać poprzedzone kampanią wyborczą.

2. Kampania wyborcza rozpoczyna się tydzień przed planowanym terminem wyborów, a kończy w przeddzień wyborów.

3. W kampanii wyborczej kandydaci kierują się szacunkiem do drugiego człowieka, zasadami dobrego wychowania oraz kulturą języka polskiego.

4. Kampania nie może zakłócać pracy szkoły oraz powodować zniszczeń na jej terenie.

5. Kandydat jest zobowiązany usunąć wszystkie swoje materiały promocyjne z terenu szkoły najpóźniej dzień przed terminem wyborów.

Rozdział 5

Dokumentacja pracy Samorządu Uczniowskiego

§ 14

Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią:

1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie;
2) roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego, który może być korygowany na bieżąco;
3) sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 15

1. Wnioski dotyczące zmian w Regulaminie mogą zgłaszać wszyscy uczniowie Liceum.

2. Zmiany w Regulaminie dokonywane są przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

3. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z Zarządem.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Skip to content