Menu Zamknij

COVID-19

ZARZĄDZENIE nr 29/2021

ZARZĄDZENIE nr 29 Dyrektora Liceum z dnia 19 października 2021r. w sprawie organizacji pracy VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie od dnia 19 października 2021 r.
Na podstawie:
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020, poz. 1166);
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389 z późn. zm.);
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960, 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283, 366,448 i 502);
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020. poz. 1758 z późn. zm.);
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Od dnia 19 października 2021r. Liceum pracuje w trybie mieszanym (hybrydowym).
2. Decyzję o czasowym zawieszeniu zajęć stacjonarnych podejmuje Dyrektor Liceum za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. O tym fakcie informuje komunikatem uczniów, rodziców i nauczycieli.
3. Uczniowie realizujący naukę na terenie szkoły (stacjonarnie), rodzice, pracownicy Liceum i interesanci zobowiązani są przestrzegać zasad określonych przez „Procedury funkcjonowania VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie zgodne z Wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (obowiązują od 1września 2021r.)”.
4. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna dla uczniów i rodziców może być realizowana w Liceum przestrzegając instrukcje bezpieczeństwa i zasady umieszczone na tablicach ogłoszeń przy wejściu do szkoły.
5. Korzystanie z zasobów biblioteki liceum wymaga przestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i zasad umieszczonych na tablicach ogłoszeń przy wejściu do szkoły oraz regulaminu biblioteki, z którym uczeń musi zapoznać się przed skorzystaniem z niej.

§ 2
Rodzice niepełnoletnich uczniów oraz pełnoletni uczniowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia wychowawcy klasy o zachorowaniu na Covid-19 ucznia. Pracownik szkoły po powzięciu tej informacji obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Dyrektora Liceum.
§ 3
1. Wychowawca klasy – w szczególności w przypadku zajęć realizowanych zdalnie – współpracuje z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem oraz Dyrektorem Liceum w celu zapewnienia uczniom jego oddziału:
a) równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowania form realizacji zajęć w każdym dniu,
c) uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie ilości wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) organizacji zróżnicowanego nauczania z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) rozwiązywania ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
2. Wychowawca przekazuje informację o problemach z realizacją zajęć edukacyjnych w jego oddziale zgodnie z zasadami określonymi niniejszym zarządzeniem Dyrektorowi Liceum przez dziennik elektroniczny.
§ 4
Monitorowanie frekwencji i postępów w nauce uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach, polega na bieżącym udostępnianiu informacji w dzienniku elektronicznym i poprzez korespondencję w module „wiadomości” w tym dzienniku lub w formie konsultacji.
§ 5
1. Nauczyciele dokumentują realizację zajęć z klasą, grupą lub w ramach nauczania indywidualnego poprzez wpisanie do dziennika elektronicznego frekwencji oraz tematu lekcji w dniu, w którym odbywają się dane zajęcia.
2. Nauczyciele sprawdzają obecność uczniów na każdych zajęciach i wyniki wpisują do dziennika elektronicznego.
§ 6
Materiały edukacyjne i informacje na temat źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych zajęć nauczyciele mogą udostępniać w postaci elektronicznej, przesyłając je za pośrednictwem platformy Microsoft Office lub przez dziennik elektroniczny.
§ 7
Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się zgodnie ze statutem Liceum.
§ 8
1. Każdy uczeń lub jego rodzice mają możliwość konsultacji indywidualnych z nauczycielem prowadzącym zajęcia w terminie i formie określonej przez nauczyciela. Konsultacje te, mogą odbywać się na terenie szkoły (w warunkach reżimu sanitarnego), za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, poprzez dziennik elektroniczny, lub telefonicznie – na wskazany przez nauczyciela numer telefonu.
2. W razie pilnej potrzeby osobistego kontaktu z dyrektorem liceum, konieczne jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania w sekretariacie liceum oraz przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa umieszczonych na tablicach ogłoszeń przy wejściu do szkoły.
§ 9
Ewentualne egzaminy będą odbywać się zgodnie ze statutem szkoły na terenie Liceum.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Liceum – Wojciech Zagórny – 19 października 2021r.

14.05.2021 Procedury funkcjonowania VII LO od 17 maja 2021r.


Procedury funkcjonowania VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie w czasie pandemii Covid-19 zgodne z zaleceniami wskazanymi w Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (obowiązują od 17 maja 2021 r.).
1. W Liceum mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy tych osób nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.2. Uczniowie i pracownicy Liceum wchodzący do szkoły zobowiązani są do zdezynfekowania rąk oraz do zasłaniania nosa i ust w przestrzeni wspólnej szkoły. Dezynfekowanie rąk obowiązuje również przy wejściu do pracowni informatycznej, jadalni, biblioteki, toalety, sal sportowych i szatni.3. Rodzice/prawni opiekunowie mogą przebywać w przestrzeni wspólnej szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem Liceum, zachowując dystans 1,5 m od innych rodziców i pracowników szkoły, przy czym powinni przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub używanie rękawiczek ochronnych).4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).5. Interesanci mogą przebywać na terenie szkoły wyłącznie w części administracyjnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z dyrektorem Liceum, a w szczególnych przypadkach – za indywidualną zgodą dyrektora Liceum – w innych częściach budynku Liceum. Na czas załatwienia sprawy obowiązuje ich zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk lub używanie rękawiczek ochronnych.

6. Na terenie Liceum uczniowie i pracownicy są zobowiązani do:
– częstego mycia rąk (zgodnie z zamieszczoną w umywalni instrukcją i z wykorzystaniem zapewnionych przez szkołę środków) oraz ich dezynfekowania, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety itp.;
– ochrony podczas kichania i kaszlu;
– unikania dotykania oczu, nosa i ust.

7. Na terenie budynku Liceum (w przestrzeni wspólnej) – poza salami lekcyjnymi i jadalnią (w czasie spożywania posiłku) oraz poza szkolnymi terenami rekreacyjno-sportowymi uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania nosa i ust (wykorzystując maseczki).

8. Wchodzący do gabinetów szkolnych są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust, a następnie stosowania się do poleceń pracowników szkoły.

9. Korzystanie z jadalni, biblioteki, sal sportowych, szatni, gabinetu profilaktycznego jest możliwe jedynie zgodnie z zasadami ustalonymi przez dyrektora Liceum.

10. Uczniowie w czasie przerw mogą przebywać na świeżym powietrzu jedynie w szkolnym patio i ogrodzie.

11. Podczas pobytu w szkole należy zachowywać dystans społeczny 1,5m oraz unikać gromadzenia się w większe grupy osób, bliskiego kontaktu z innymi osobami, np. witania i żegnania się poprzez uścisk dłoni itp. Podczas przemieszczania się w budynku obowiązuje ruch prawostronny.

12. Podczas pobytu w szkole uczniowie mogą posiadać własną wodę do picia przyniesioną w małych butelkach (źródło wody pitnej w jadalni zostało wyłączone).

13. Uczniowie powinni zabierać ze sobą do szkoły jedynie niezbędne przedmioty, a podczas zajęć zobowiązani są używać wyłącznie własne przybory szkolne i podręczniki.

14. W przypadku korzystania z kredy lub pisaków do tablicy podczas zajęć należy używać rękawiczek ochronnych (będących na wyposażeniu sali), a po zakończeniu zdezynfekować ręce.

15. Uczniowie – dyżurni (ustaleni przez wychowawcę na dany tydzień) podczas każdej przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć są zobowiązani wietrzyć sale lekcyjne.

16. Organizowanie wycieczek klasowych na terenie i poza teren miasta Krakowa jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody dyrektora Liceum. Organizując je, należy zachować obowiązujące przepisy prawa i zasady bezpieczeństwa.

17.Organizowanie w szkole zajęć pozalekcyjnych może odbywać się wyłącznie na podstawie zgody dyrektora Liceum z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie i zasad bezpieczeństwa.

18. W przypadku ucznia przewlekle chorego dyrektor Liceum może podjąć decyzję o czasowym zwolnieniu z zajęć stacjonarnych realizowanych w klasie w systemie klasowo-lekcyjnym po uwzględnieniu opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem. Uczeń jest wówczas zobowiązany do nauki samodzielnie zgodnie z wytycznymi nauczycieli oraz do udziału w konsultacjach, a także sprawdzianach (ustnych i pisemnych) na terenie szkoły z częstotliwością i w terminach ustalonych z nauczycielami przedmiotów realizowanych w klasie.

19. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym realizują zajęcia zdalnie lub w domu, w kontakcie z nauczycielem. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor Liceum na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem.

20. Rodzice niepełnoletnich uczniów oraz pełnoletni uczniowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia wychowawcy klasy o podejrzeniu lub stwierdzeniu infekcji dróg oddechowych u ucznia szkoły lub o objęciu domowników ucznia kwarantanną. Pracownik szkoły po powzięciu informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu infekcji dróg oddechowych u ucznia lub objęciu domowników ucznia kwarantanną obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Liceum.

21. Pracownik szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dyrektora Liceum o podejrzeniu u siebie infekcji dróg oddechowych lub o objęciu domowników pracownika kwarantanną.

22. Jeżeli uczeń zgłosi pracownikowi szkoły złe samopoczucie lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje natychmiast odizolowany w pomieszczeniu zwanym izolatorium. Rodzice ucznia zostają niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu i skorzystania z porady lekarza.

23. W izolatorium uczeń może przebywać jedynie pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora Liceum (np. ratownika medycznego). Opiekun jest zobowiązany zachować dystans społeczny wynoszący minimum 2m, zakryć usta i nos maseczką, używać rękawiczek ochronnych.

24. W przypadku podejrzenia u ucznia lub pracownika szkoły infekcji dróg oddechowych uczniowie i pracownicy szkoły mogą mieć mierzoną temperaturę przy pomocy termometru bezdotykowego lub tradycyjnego przez pielęgniarkę szkoły lub inną osobę ustaloną przez Dyrektora Liceum. Za gorączkę uznaje się temperaturę ciała 38°C oraz wyższą. Osoba, która ma taką temperaturę ciała, nie może uczestniczyć w zajęciach i tym samym przebywać wśród innych uczniów.

25. Uczeń (a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jego rodzic) lub pracownik Liceum, który miał kontakt z osobą zakażoną koronawirusem, jest zobowiązany bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami tej stacji.

26. W sytuacji, gdy uczeń lub pracownik zachoruje na COVID-19, decyzja w sprawie kształcenia w formie mieszanej (hybrydowej) będzie uzależniona od opinii organu prowadzącego i indywidualnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na podstawie przedstawionych przez dyrektora Liceum rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych. O podjętej decyzji w tej sprawie Dyrektor Liceum zawiadamia społeczność szkoły za pośrednictwem dziennika elektronicznego i aplikacji Microsoft Teams.

27. Rodzice uczniów i pracownicy szkoły mogą kontaktować się ze szkołą drogą telefoniczną na nr sekretariatu Liceum: 12 637 42 91 w. 35.

28. Dyrektor Liceum, może wprowadzić zarządzeniem dodatkowe obostrzenia lub środki wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa w częściach wspólnych szkoły i podczas przerw.

13 maja 2021r. Wojciech Zagórny

Skip to content