Menu Zamknij

Składanie wniosków rekrutacyjnych na rok szkolny 2023/2034

Wersja PDF

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Rekrutacja absolwentów szkoły podstawowej do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbędzie się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego, dostępnego na stronie: https://krakow.e-omikron.pl/

W systemie krakowskim nie ma ograniczenia co do liczby wybieranych szkół (można wskazać więcej niż trzy szkoły), jak również co do liczby oddziałów w ramach danej szkoły.

Wnioski rekrutacyjne do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

I. Postępowanie rekrutacyjne.

Kandydaci do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie jako szkoły pierwszego wyboru kończący szkołę podstawową składają wygenerowany w systemie Omikron wniosek o przyjęcie w dniach od 15 maja 2023 r. do 19 czerwca 2023 r. poprzez:

1. dostarczenie do sekretariatu Liceum w godzinach 9.00 – 14.00 wydrukowanego z systemu Omikron wypełnionego wniosku podpisanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata,

lub

2. podpisanie za pomocą Profilu Zaufanego przez co najmniej jednego rodzica / prawnego opiekuna kandydata wniosku wypełnionego w systemie Omikron.

Przy wypełnianiu wniosków w systemie Omikron prosimy pamiętać, że w naszym liceum język hiszpański nauczany jest tylko jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej, nawet jeśli system Omikron technicznie pozwoli wskazać język hiszpański osobom, które wcześniej nie uczyły się tego języka.

Natomiast w klasie D język niemiecki jest obowiązkowy, punktowany w procesie rekrutacji oraz nauczany jako kontynuacja ze szkoły podstawowej także w grupie rekrutacyjnej D1, w której język niemiecki jest drugim językiem nauczania.

W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. należy dołączyć kopie dokumentów:

a) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b) zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty będą do odebrania w macierzystej szkole podstawowej od 6 lipca 2023 r. (3 lipca wyniki egzaminu zostaną ogłoszone, ale dopiero 6 lipca wydawane będą zaświadczenia, których kopię dostarcza się do liceum).

Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej można złożyć w liceum razem z kopią zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w dniach 6 – 10 lipca, ale można ją też złożyć osobno wcześniej – od momentu wydawania świadectw, czyli od 23 czerwca 2023 r..

Zwracamy uwagę, że dane wprowadzane do systemu Omikron są widoczne dla kandydatów i ich rodziców/prawnych opiekunów, dlatego w przypadku dostrzeżonych pomyłek lub nieścisłości prosimy o kontakt w celu poprawienia danych lub wyjaśnienia niejasności.

W terminie od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. kandydat może złożyć nowy wniosek, w tym zmienić wniosek o przyjęcie, z uwagi na zamianę przez kandydata szkół, do których kandyduje.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół zostaną opublikowane 19 lipca 2023 r. (do godz. 12.00).

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydatów zakwalifikowanych do VII LO poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie miało miejsce od 19 lipca 2023 do 26 lipca 2023 r. w godzinach pracy komisji rekrutacyjnej (komunikat o godzinach pracy komisji pojawi się na naszej stronie internetowej).

Listy kandydatów przyjętych do szkół zostaną opublikowane 27 lipca 2023 r. (do godz. 12.00).

II. Postępowanie uzupełniające.

W przypadku wolnych miejsc po etapie postępowania rekrutacyjnego w szkole ponadpodstawowej rozpoczyna się postępowanie uzupełniające (od 28 lipca 2023 r.).

Postępowanie uzupełniające do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbywać się będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego Omikron i przebiegać będzie na podstawie nowych wniosków złożonych poprzez system Omikron (nie na podstawie podań do dyrektora szkoły) a kryterium zakwalifikowania kandydata pozostają punkty rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje o postępowaniu uzupełniającym w naszym liceum pojawią się na naszej stronie internetowej.

Najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024:

Harmonogram rekrutacji:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-5-23-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-stycznia-2023-r-terminy-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2023-2024/

Punktowane konkursy i zawody:

https://kuratorium.krakow.pl/przeliczanie-na-punkty-szczegolnych-osiagniec-wymienionychna-swiadectwie-ukonczenia-szkoly-podstawowej-postepowanie-rekrutacyjne-do-klaspierwszych-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkoln/

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431):

https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/11/rozporzadzenie-mein-rekrutacja-2022.pdf

Skip to content